Veřejné zakázky
S účinností zákona č. 179/2010 Sb., který novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, je naše obec, jako veřejný zadavatel, povinna zveřejňovat od 15. září 2010 výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na tzv. profilu zadavatele.

Profilem zadavatele se rozumí konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup (§17 písm. g) ZVZ po novele).

Výše uvedenou povinnost obec Bělá u Jevíčka splnila zřízením svého oficiálního profilu zadavatele na Portálu pro vhodné uveřejnění: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-bela-u-jevicka, který je certifikovaným elektronickým nástrojem.

Zároveň je vedení obce vázáno vnitřní směrnicí, která řeší zakázky malého rozsahu (do 2 mil. Kč na služby a 6 mil. Kč na stavební zakázky), a byla schválena na jednání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka dne 2. 8. 2023, s účinností od dne schválení.


Realizované veřejné zakázky:

Úprava veřejného prostranství před budovou OÚ - rekonstrukce oplocení

Společenské zařízení Bělá u Jevíčka