Povinně zveřejňované informace
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název:
Obec Bělá u Jevíčka

2. Důvod a způsob založení:
Po roce 1989 došlo ke zrušení soustavy národních výborů a k obnovení samosprávy na úrovni obcí. Osamostatnění Bělé u Jevíčka bylo schváleno 7. ledna 1990 na plenárním zasedání v Jevíčku a 8. února 1990 v ONV Svitavy. Samostatný Místní národní výbor v Bělé u Jevíčka začal existovat od 1. března 1990, který byl po listopadových volbách přejmenován na Obecní úřad Bělá u Jevíčka.

Obec Bělá u Jevíčka spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Svoji činnost provozuje za podmínek stanovených zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

3. Organizační struktura:
Obecní úřad Bělá u Jevíčka tvoří starosta, místostarosta a účetní. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Starostu, místostarostu a členy finančního a kontrolního výboru volí zastupitelstvo obce. Dále byly zastupitelstvem obce zřízeny kulturní a povodňová komise.

Obec Bělá u Jevíčka je zřizovatelem dvou organizačních složek, a to Místní lidové knihovny v Bělé u JevíčkaJednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bělá u Jevíčka.

Organizační struktura obce je znázorněna ve schématu zde.

4. Kontaktní spojení:
Adresa obecního úřadu: Bělá u Jevíčka 7, 569 43 Jevíčko
Úřední hodiny: středa 7:00 - 11:30, 12:00 - 16:30
Telefonní čísla: obecní úřad    461 325 624
starosta         777 874 573
Fax: obec nemá fax
Webové stránky: www.belaujev.net
E-podatelna: oubela@belaujev.net
ID datové schránky: z8ja3th

5. Případné platby lze poukázat:
Komerční banka a. s., číslo účtu: 12521591/0100
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ:
00484164

7. DIČ:
není přiděleno

8. Dokumenty:
Územní plán Bělá u Jevíčka

Program rozvoje obce Bělá u Jevíčka na období 2016 - 2025 (PDF)

Rozpočet obce Bělá u Jevíčka

Rozpočtový výhled obce Bělá u Jevíčka

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Další dokumenty jsou dostupné na úřední desce.

9. Žádosti o informace:
Žádost o informaci lze podat osobně na OÚ Bělá u Jevíčka v úředních hodinách nebo ji zaslat písemně na adresu obecního úřadu. Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce.

Obec Bělá u Jevíčka zveřejňuje informace následující způsoby:
 • na úřední desce v obci,
 • na webových stránkách obce - el. úřední deska či sekce Aktuality.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na OÚ Bělá u Jevíčka v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu OÚ Bělá u Jevíčka.
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce.

11. Opravné prostředky:
Odvolání:
 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:
 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla,
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:
 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci,
 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti),
 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím,
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Formuláře:
Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde.

Tyto formuláře lze získat také na OÚ Bělá u Jevíčka v úředních hodinách.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
Naleznete na Portálu veřejné správy České republiky.

14. Předpisy:
Přehled nejdůležitějších právních předpisů podle nichž Obec Bělá u Jevíčka jedná a rozhoduje (PDF)

Úplné znění právních předpisů je dostupné ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv - MV ČR.

Vyhlášky a nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací:
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (PDF) byl schválen Zastupitelstvem obce Bělá u Jevíčka dne 29. 6. 2016 s účinností od 1. 7. 2016.

16. Licenční smlouvy:
Vzor licenční smlouvy (PDF)

Obec Bělá u Jevíčka v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zprávy:

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023 (PDF)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022 (DOCX, PDF)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 (PDF)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 (PDF)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 (PDF)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 (PDF)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 (PDF)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 (PDF)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 (PDF)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 (PDF)